Merkez yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 22.10.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20673

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ MADDE 1 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/ d -2 maddesi uyarınca “Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

AMAÇ MADDE 2 – Merkezin kuruluş amacı, çevre sorunlarını bilimsel olarak belirlemek, çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, kamu özel kuruluşların çevre sorunları ile ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırma yapmak ve yaptırmak; çevre bilincini gelişmesine katkıda bulunmaktır.

ÇALIŞMA ALANI MADDE 3 –

a ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarına verilen görevleri çevre ile ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak, çevre bozulmasına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini araştırmak, çözümler bulmak, doğal ve yapay çevrelere ilişkin sorunları disiplinlerarası ve değişik açılardan incelemek,

b)Üniversite içerisinde, çevre ile ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçlarla, yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, toplumda çevre bilincini geliştirmek için çeşitli etkinliklerde bulunmak,

c)Çevre bilimleri alanlarındaki çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi ve Türkiye şartlarına uyarlanması yoluyla Türkiye’nin çevre sorunlarıyla ilgili konularına disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak,

d)Türkiye’deki çeşitli uygulayıcı kuruluşlarda bulunan çevre eleman-larının meslek içi eğitimlerine yardımcı olmak, düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara başarılarını gösteren belgeler vermek ve bu kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak,

e)Yurt içinde ve dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak,

f)Çevre alanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, çevre sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri vermek,

g)Ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi değişimi sunmak, çevre konularıyla ilgili kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

h)Üniversite içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin niteliği geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim/ öğretimi destekleme, bu amaçla diğer üniversite ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

k)Yürütülen araştırmalar ve faaliyetler için gerektiğinde laboratuvar, atölye ve diğer tesisleri kurmaktır.

ORGANLAR MADDE 4 – Merkezin organları, Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruludur.

MERKEZ MÜDÜRÜ MADDE 5 – (Değişik:RG-15/10/2007-26671) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir., Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görev süreleri kendiliğinden sona erer.

Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları a)Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, yönetim kurulunun görüşlerini almak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

b)Merkezin çalışmaları hakkında her yıl veya istendiğinde Rektör’e bilgi sunmak,

c)Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek,

Merkez Müdürü, Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve sonuçların alınmasında Rektör’ e karşı birinci derecede sorumludur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU MADDE 6 – (Değişik:RG-15/10/2007-26671) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

b) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

KADROLAR

MADDE 7 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre tahsis edilen kadrolara yapılan atamalar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

MALİ HÜKÜMLER MADDE 8 – Merkezin geliri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

b) Merkezin faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma faaliyetleri ve uygulama projelerden elde edilen gelirler,

d) Yardım ve bağışlar,

e) Diğer gelirler.

MADDE 9 – Merkezin giderleri şunlardır:

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak giderler.

MADDE 10 – Uygulama ve Araştırma Merkezinin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Merkezin Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 11 – Merkez’in İta Amiri Rektör’dür. Rektör, İta Amirliği yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Merkez Müdürü’ne devredebilir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör’ü yürütür.